Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Általános információk

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”, vagy “Általános Szerződési Feltételek”) tartalmazzák Czupor Attila István e.v. (székhely: 8600 Siófok Fő utca 202/B 1/3 email cím: info@hotelallasok.hu; adószám: 56753316-1-34; https://hotelallasok.hu URL alatt elérhető weboldalán (a továbbiakban: „Portál”) végzett munkakeresést és munkaerőkeresést támogató szolgáltatásai nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

1.2 A Portál – a regisztrációt követően – felületet biztosít a turisztikai szektorban működő munkáltatók számára, hogy álláshirdetéseket tegyenek közzé, és a megüresedett álláshelyekre jelentkező álláspályázók közül válasszák ki a jövőbeli munkatársaikat. A Portál továbbá – a regisztrációt követően - lehetőséget nyújt álláskereső személyeknek a munkáltatók által meghirdetett álláspályázatokra történő jelentkezésre.

2. Fogalommeghatározások

Álláskereső: Tizenhatodik életévét betöltött természetes személy, aki a Portálra álláskeresés céljából regisztrált és a jelen Általános Szerződési feltételeket elfogadta.

Munkáltató: A Portálon regisztrációval rendelkező, turisztikai ágazatban tevékenységet folytató jogképes személy vagy szervezet, aki vagy amely munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kíván Álláskeresőt foglalkoztatni, és aki vagy amely a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadta.

Felhasználó: Álláskereső és Munkáltató együttesen.

Felek: A hotelallasok.hu és a Felhasználók együttesen.

3. Szerződéskötés

3.1 A jelen Portálon való regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és a hotelallasok.hu között szerződés jön létre. A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződést elektronikus úton kötjük meg a Felhasználóval. A jelen ÁSZF elfogadása nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és a Felhasználó az ÁSZF mindenkor hatályos változatát a Portálon keresztül bármikor elérheti, letöltheti és adathordozón vagy elektronikus médiumon tárolhatja, hozzáférhet és sokszorosíthatja. Bármilyen jogilag kötelező nyilatkozat megtételét megelőzően biztosítani fogjuk Önnek a technikai eszközöket az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására.

4. Munkáltatói profil létrehozása

4.1 A Portálon keresztül létrehozott Munkáltatói profil a Munkáltató adatainak, jellemzőinek rögzítésére, valamint álláshirdetések közzétételére, és az álláshirdetésre pályázó Álláskeresőkkel, valamint bizonyos esetekben a Czupor Attila István ev.-vel való kommunikációra szolgál. Munkáltatói profilt kizárólag Munkáltató hozhat létre annak érdekében, hogy az Álláskeresővel, a Munkáltatónál állás betöltésére irányuló igénye esetén, a kapcsolatot felvegye és a kiválasztási folyamataiban való részvételre hívja meg.

4.2 Munkáltatói profil a Portálon való regisztrációval hozható létre. A regisztráció a Portál regisztrációs oldal adatlapjának valós adatokkal történő, megfelelő, pontos és hiánytalan kitöltésével indul. A Munkáltató szavatol azért, hogy a hotelallasok.hu részére bocsátott adatok valódiak és pontosak legyenek, azokat jogszerűen használja. Olyan e-mail címmel, mellyel már létezik regisztráció, nem hozható létre újabb Munkáltatói profil. A Munkáltató ezt követően a regisztrációkor megadott adataival be tud belépni Munkáltatói profiljába a Portálon keresztül.

4.3 A regisztrációval egyidejűleg Munkáltató kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik, valamint szavatolja, hogy a Portálon a nevében elvégzett műveleteket kizárólag a képviseletére feljogosított és jogosult személyek végzik, nyilatkozatai joghatályos nyilatkozatnak minősülnek.

4.4 A Munkáltató szavatol azért, hogy a Munkáltatói profilt kizárólag az Álláskereső kiválasztási eljárásba történő meghívására és/vagy az Álláskeresővel munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozatala céljából használja, az Álláskeresővel e célokon túl nem jogosult a kapcsolat felvételére.

4.5 A Munkáltató jogosult kapcsolattartók kijelölésére a vele jogviszonyban álló személyek közül (a továbbiakban: „Kapcsolattartó”), akiknek hozzáférési jogot biztosíthat a Munkáltatói profilhoz, így jogosulttá válnak a Munkáltatói profilt rendeltetésszerűen, a jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok, valamint a Munkáltatói utasítások betartásával használni. A Kapcsolattartó a Munkáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a Munkáltatói profilhoz harmadik személyeknek hozzáférési jogot biztosítani. A Kapcsolattartótól a Czupor Attila István ev. vagy az Álláskereső részére érkező bármely nyilatkozatot, közlést a Munkáltató joghatályos, bárminemű korlátozástól mentes jognyilatkozatának kell tekinteni. A Munkáltató felelős Kapcsolattartójának a Portállal, illetve a Munkáltató és a Czupor Attila István ev. közötti jogviszonnyal összefüggő tevékenységéért, magatartásáért.

4.6 A Munkáltató vállalja, hogy az adataiban bekövetkező minden változást (ideértve a Kapcsolattartó személyében bekövetkező változást is) fiókjában rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben a Munkáltató felelőssége. A Munkáltatót terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Munkáltató köteles Czupor Attila István ev. -t haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármily egyéb, a fiók biztonságát sértő, illetve fenyegető cselekedetről, eseményről.

4.7 A Munkáltató tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF 4.2 pontjának megsértése esetén súlyos szerződésszegés miatt a Munkáltatói profil törlésre kerül és ebben az esetben Munkáltató nem jogosult többé a Portálra való regisztrációra. A Czupor Attila István ev kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Munkáltató jelen feltételbe ütköző magatartása miatt törli a Munkáltatói profilt.

5. Szolgáltatások Munkáltató részére

5.1 Álláshirdetés megjelenítése

a) A Munkáltató a regisztrációval létrehozott Munkáltatói profilon keresztül álláshirdetést írhat ki a Portálra annak érdekében, hogy megüresedett vagy még fel nem töltött álláshelyére az általa meghatározottak alapján a legmegfelelőbbnek tekintett Álláskeresőt tudja alkalmazni.

b) Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell legalább a Munkáltató megnevezését, pozíció nevét, illetve feladatkört, a munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok listáját, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, valamint a munkavégzés helyét. Az álláshirdetés szövegének meg kell felelnie a hotelallasok.hu által előzetesen közölt technikai paramétereknek is.

c) A hirdetés érvényességi idejét a Munkáltató határozza meg. Az érvényességi idő lejártával a hirdetés automatikusan inaktívvá válik, azaz az nem lesz látható az Álláskeresők számára. Az inaktiválásról a Czupor Attila István ev automatikus e-mail üzenetben értesíti a Munkáltatót. A Munkáltató az álláshirdetés érvényességi idejét bármikor jogosult módosítani, illetve azt jogosult saját maga is bármikor inaktiválni.

d) A Munkáltató tudomásul veszi, hogy álláshirdetést anonim módon nem jogosult kiírni, azaz az álláshirdetésnek minden esetben tartalmazni kell az álláspályázatot hirdetett Munkáltató megnevezését.

e) A Munkáltató tudomásul veszi, hogy önálló adatkezelőnek minősül az Álláskereső azon személyes adatai tekintetében, amelyekkel a Munkáltató bármely adatkezelési tevékenységet végez, és Czupor Attila István ev. nem felelős a Munkáltató által végzett adatkezelésért, melyet a Munkáltató elkülönült és saját maga által meghatározott célokból és eszközökkel végez. A Munkáltató felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán az Álláskeresők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani az Álláskeresők számára.

f) A megjelenített álláshirdetésre jelentkező Álláskeresővel a Munkáltató a Portálon keresztül, továbbá az Álláskereső által a részére továbbított elérhetőségek valamelyikén, kizárólag a kiválasztási folyamat megkezdése és lebonyolítása, valamint a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozatala érdekében veheti fel a kapcsolatot.

g) A Munkáltató tudomásul veszi, hogy a Czupor Attila István ev. a Munkáltató egyidejű írásbeli értesítése mellett, jogosult a hirdetés megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben ez az irányadó nyelvtani szabályok szerint indokoltnak látszik, vagy a Czupor Attila István ev. megítélése szerint a megszövegezés stiláris vagy egyéb szempontból nem illeszkedik a Portál arculatához, vagy Czupor Attila István ev. megítélése szerint az a Munkáltató általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható. Kártérítésre, illetve a hirdetés változatlan tartalmú megjelentetésére Czupor Attila István ev. ezen esetekben nem kötelezhető. Ezzel együtt Czupor Attila István ev. nem vállal kötelezettséget a hirdetés kijavítására, vagy esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes voltának folyamatos ellenőrzésére. A hirdetésből származó felelősség hatóságok, a Czupor Attila István ev., vagy egyéb harmadik személyek irányában a Munkáltatót terheli.

h) Munkáltató szavatol azért, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt, továbbá az nem sérti harmadik fél jogát vagy jogos érdekét. A Munkáltató köteles biztosítani, hogy az álláshirdetés tartalma, illetve az abban foglalt feltételek a valóságnak megfeleljenek, valamint az ne legyen megtévesztő és diszkriminatív.

5.2

a) Munkáltató tudomásul veszi, hogy csak akkor jogosult az Álláskeresővel kapcsolatot felvenni, ha az az Álláskereső kiválasztási folyamatban történő meghívása és/vagy az Álláskereső és a Munkáltató közötti munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozatala céljából szükséges, és az Álláskereső önéletrajza aktív státuszban van, és a megkeresés illeszkedik az Álláskereső által a Portálon megadott szempontokhoz. Munkáltató bármely egyéb okból történő kapcsolatfelvétele súlyos szerződésszegésnek minősül.

b) Munkáltató tudomásul veszi, hogy nem jogosult kapcsolatot felvenni olyan Álláskeresővel, aki ezt a Munkáltatóval összefüggésben megtiltotta, vagy bármely módon kifejezésre juttatta, hogy további megkeresést nem kíván kapni. Munkáltató Álláskereső ilyen jellegű, kifejezett jelzése, nyilatkozata ellenére történő kapcsolatfelvétele súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.3 Közvetítés

a) Czupor Attila István ev. a Portálon keresztül lehetővé teszi a Munkáltatók számára, hogy a saját belátásuk szerint megállapított követelményeknek leginkább megfelelő Álláskereső jövőbeni alkalmazására nyíljon lehetőségük, a Portál biztosítja a kölcsönös érdeklődés esetén a kapcsolatfelvétel lehetőségét.

b) A Czupor Attila István ev. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy elősegítse a Munkáltatók és az Álláskeresők közötti munkaviszony vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony létrejöttét.

c) A hotelallasok.hu mindazonáltal nem vállal felelősséget a Portálon keresztül tett, nem tőle származó tevékenységekkel, ajánlatokkal, valamint az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban, illetve azokkal összefüggésben vagy azokból kifolyólag bekövetkező jogsértésekért.

6. Czupor Attila István ev. jogai a Munkáltatói profillal összefüggésben

6.1 Czupor Attila István ev. megtagadhatja olyan álláshirdetés megjelenítését vagy közzétételét, továbbá bármikor jogosult a már megjelenített vagy közzétett álláshirdetés Portálról való eltávolítására, amennyiben a Munkáltató álláshirdetése a jelen ÁSZF vagy a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésbe ütközik, így különösen, de nem kizárólagosan, ha:

a. az álláshirdetés nem tartalmazza a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott tartalmi elemeket;

b. az álláshirdetés anonim;

c. az álláshirdetés homályos, félrevezető, valótlan, vagy ellentmondásos információkat tartalmaz;

d. az álláshirdetés nyilvánvalóan nem munkaviszony vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony Álláskeresőkkel történő létrehozatalát célozza;

e. az álláshirdetés, illetve az abban foglalt közlés vagy információ valamely személy jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, de nem kizárólagosan, ha az közlésmódjában trágár vagy diszkriminatív vagy alkalmas valamely természetes személy, Czupor Attila István ev., vagy bármely harmadik személy jóhírnevének megsértésére;

f. Czupor Attila István ev. saját belátása szerint az álláshirdetés és/vagy az abban foglalt információk nem összeegyeztethetők a Portál arculatával, céljával, vagy, ha az Czupor Attila István ev. üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sérti.

6.2 Czupor Attila István jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket azonnali hatállyal felmondani a Munkáltatóval szemben, továbbá a Munkáltató részére a 4. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtását megszüntetni és a Munkáltatói felhasználó fiókot törölni, ha:

a. Munkáltató a jelen ÁSZF 6.1 pontjaiban meghatározott magatartások valamelyikét tanúsítja és Czupor Attila István ev. ezen magatartás orvoslására való felhívásától számított 5 napon belül az álláshirdetést nem módosítja a Czupor Attila István ev. felhívásának megfelelően, vagy

b. a Munkáltató az Álláskereső részére a Portálon keresztül birtokába jutott elérhetőségeire kéretlen reklámüzeneteket küld.

7. Szolgáltatások Álláskeresők részére

7.1 Álláskeresői profil létrehozása

a) Álláskereső profilt Álláskereső hozhat létre. Álláskeresői profil létrehozásával lehetővé válik a Portálon a Munkáltatók által közzétett álláshirdetések böngészése, valamint az azokra való jelentkezés.

b) A regisztráció a Portál regisztrációs oldal adatlapjának valós adatokkal történő, megfelelő, pontos és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben az Álláskereső Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik, úgy lehetősége van ezen fiókok valamelyikének révén történő regisztrációra.

Az Álláskereső a Portálon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megértette és azokat elfogadja, és a Portálon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és megértette. Az Álláskereső felelős azért, hogy olyan e-mail címmel regisztráljon a Portálra, illetve olyan email címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult.

c) A regisztrációval létrehozott Álláskeresői profil az önéletrajz, továbbá az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok (így különösen motivációs levél, ajánló levél) feltöltésére, munkavállalási preferenciáinak rögzítésére, továbbá a Munkáltatók által meghirdetett álláspályázatokra történő jelentkezésre szolgál.

6

d) Az Álláskereső felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező bármely változást az Álláskeresői profiljában rögzíti, adatai naprakészen tartásáért saját maga felel. Az Álláskereső tudomásul veszi, hogy őt terheli minden felelősség a profiljával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Az Álláskereső köteles Czupor Attila István ev.-t haladéktalanul tájékoztatni profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármely egyéb, a fiók biztonságát sértő cselekedetről, eseményről.

e) Álláskereső a regisztrációját bármikor jogosult törölni.

7.2 Álláshirdetésre történő jelentkezés

a) Az Álláskereső a Portálon közzétett álláshirdetésre a „Jelentkezem az állásra” gomb megnyomásával tudja álláspályázatát benyújtani azon Munkáltató részére, amelynél saját belátása szerint egy megadott munkakört kíván betölteni a jövőben.

b) Az Álláskereső tudomásul veszi, hogy a közzétett álláshirdetésekre történő jelentkezés során megadott és a Munkáltatóknak továbbított adatok pontosságáért és hiánytalanságért saját maga felelős, ezzel összefüggésben Czupor Attila István ev.-t semmilyen felelősség nem terheli.

c) Az Álláskereső tudomásul veszi, hogy a Portálon közzétett álláshirdetések, valamint a Munkáltatók adatainak valódiságát és pontosságát a hotelallasok.hu nem tudja garantálni, szavatolni. Így Czupor Attila István ev. kizárja a felelősségét minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha az álláshirdetésre való jelentkezés az álláshirdetés és/vagy a Munkáltató adatainak valótlansága vagy pontatlansága miatt hiúsul meg. Czupor Attila István ev. nem garantálja egyetlen Munkáltató kilétét, valamint bármely Munkáltatóval jogviszonyban álló Kapcsolattartó személy személyazonosságát sem.

d) Az Álláskereső tudomásul veszi, hogy Czupor Attila István ev. nem garantálja egyetlen közzétett álláshirdetés érvényességét sem, és kifejezetten felhívja az Álláskeresők figyelmét, hogy ellenőrizzék az álláshirdetés érvényességét a jelentkezés benyújtását megelőzően.

7.3 Közvetítés

a) Czupor Attila István ev. a Portálon keresztül segítséget nyújt az Álláskeresőknek, hogy munkavállalási preferenciájuknak leginkább megfelelő Munkáltatóval léphessenek munkaviszonyra, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra. Czupor Attila István ev. a Portál által biztosítja az Álláskeresők és a Munkáltatók részére a kapcsolatfelvétel lehetőségét.

b) Czupor Attila István ev. nem vállal felelősséget a Portálon keresztül tett, Munkáltatóktól vagy Álláskeresőktől származó tevékenységekkel, ajánlatokkal, jognyilatkozatokkal, valamint az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

8. Álláskereső felhasználó kizárása

8.1 Czupor Attila István ev. jogosult az Álláskereső profilját azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetni, amennyiben:

a. Az Álláskereső magatartása a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütközik, vagy jogszabályt sért, a Czupor Attila István ev. jogát vagy jogos érdekét sérti; vagy

b. a regisztráció során az Álláskereső által megadott adatok nem valósak.

9. Czupor Attila István ev. Portál üzemeltetésével összefüggő jogai és kötelezettségei

9.1 Czupor Attila István ev. a Felhasználó kérésére a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokról tájékoztatást nyújt, megválaszolja kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve esetlegesen előterjesztett panaszukat kivizsgálja.

9.2 Czupor Attila István ev. semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Munkáltató a kiválasztott Álláskeresőt nem tudja ésszerű időn belül elérni, függetlenül attól, hogy a Munkáltató ezt közvetlenül vagy a hotelallasok.hu rendszerén keresztül kísérli meg vagy sem, ha az nem a Czupor Attila István ev által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza.

9.3 Czupor Attila István ev. karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat. A Czupor Attila István ev. a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásokat ismételten üzemeltetni.

10. Időtartam és megszűnés

10.1 A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és Czupor Attila István ev. közötti szerződés határozatlan időtartamra jön létre, és mindaddig fennáll, amíg Felhasználó vagy a Czupor Attila István ev. fel nem mondja vagy Felhasználó az Álláskeresői vagy Munkáltatói profil törlését nem kezdeményezi. A Felhasználó bármikor, bármely okból felmondhatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket azzal, hogy (az emailt is beleértve) írásos értesítést küld Czupor Attila István ev.-nek arról, hogy meg kívánja szüntetni fiókját. Ezután feldolgozzuk a kérést, majd gondoskodunk a fiók megszüntetéséről, és arról, hogy minden adatkapcsolat megszakadjon a Portállal.

10.2 A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített eseteken túl, akár az Álláskeresői, akár pedig a Munkáltatói profil vonatkozásában Czupor Attila István ev. bármikor felmondhatja vagy ideiglenesen felfüggesztheti teljesen, vagy részlegesen a Portál funkcióihoz, illetve szolgáltatásaihoz való hozzáférést, melyről erről írásos értesítés küldünk, ha az alábbiak közül bármelyik fennáll:

8

- Felhasználó súlyosan vagy sorozatosan megsérti az ÁSZF valamely rendelkezését, aminek az orvoslásáról (amennyiben orvosolható) nem gondoskodik 5 napon belül attól számítva, hogy megkapja az erre Önt felszólító írásos értesítést (az e-mailt is beleértve);

- olyan körülmények merülnek fel, melyekkel kapcsolatban feltételezhető az Portál használatával kapcsolatos visszaélés;

- ha Czupor Attila István ev. úgy dönt, hogy a továbbiakban egyáltalán nem nyújtunk szolgáltatásokat a Portálon keresztül.

10.3 Jelen ÁSZF felmondása esetén megszüntetjük Felhasználó profilját, és Czupor Attila István ev. jogosult arra, hogy bármely Felhasználó által létrehozott felhasználói azonosítót visszavegyen, hogy azt más Felhasználók használhassák.

11 Szerzői jog

11.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteken túlmenően az Álláskereső és Munkáltató is tudomásul veszi, hogy a Portál, illetve annak bármely alkotóeleme (kép, szöveg stb.) a szerzői jogi törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben csak Czupor Attila István ev előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Portál tartalmának, illetve annak bármely alkotóelemének a szerzői jogi törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteiben vagy Czupor Attila István ev. által megadott írásos engedély keretében történő felhasználása, kizárólag a Portálra való hivatkozással lehetséges, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Portálra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. A Portál tartalmi és formai alkotórészei nem változtathatók meg, továbbá nem használhatók fel a Portál tartalmától eltérő célra.

11.2 A jelen Általános Szerződési Feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, hogy az felhasználási engedélyt vagy jogot biztosít bármely, a Portálon felhasznált tartalomra, képre, védjegyre, a Portállal összefüggő jelzésére vagy logóra vonatkozóan, amelyek mindegyike Czupor Attila István ev. vagy harmadik személyek tulajdonában állnak. Czupor Attila István ev. a Portál útján szolgáltatott védett információkkal vagy anyagokkal kapcsolatban minden jogot fenntart, és ezeket a jogokat a vonatkozó szerzői jog és védjegyjogok által biztosított legteljesebb mértékben érvényesíti és fenntartja.

12 Adatvédelem

A hotelallasok.hu a Portál működtetésével összefüggésben a személyes adatok felelős adatkezelőjeként jár el. Ha tájékozódni szeretne arról, hogy a Portállal kapcsolatban hogyan gyűjtjük és kezeljük a személyes adatokat, kérjük, olvassa el a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót.

13 Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

13.1 Czupor Attila István ev az irányadó jogszabályi keretek között fenntartja az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Álláskereső és a Munkáltató felhasználó is kifejezetten elfogad. Az ÁSZF módosítását Czupor Attila István ev. a módosulás hatálybalépését megelőzően nyilvánosságra hozza a Portálon. Nem vonatkozik a 20 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra.

14 Felelősség

14.1 Mivel Czupor Attila István ev. a Portált és a kapcsolódó szolgáltatásokat adott állapotban nyújtja („as is”), a Portál és a kapcsolódó szolgáltatások pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért Czupor Attila István ev. semmilyen felelősséget nem vállal. Czupor Attila István ev. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

14.2 Czupor Attila István ev. nem felelős az Álláskereső álláskeresésének eredményességéért, illetve annak elmaradásáért, továbbá a meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk valóságnak megfelelőségéért. Czupor Attila István ev. megtesz ugyanakkor minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Portálon kizárólag valós álláshirdetések kerüljenek közzétételre.

14.3 A Portál harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben Czupor Attila István ev. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Portálról. Ezen felül Czupor Attila István ev. az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem köteles ellenőrizni.

14.4 Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legtágabb körben Czupor Attila István ev. a Portál használatával összefüggésben felmerülő szerződéses és szerződésen kívüli károkozásért fennálló (jótálláson, szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon vagy egyéb jogalapon, így akár a rejtett hibákon alapuló) felelőssége jogalaptól függetlenül az alábbiakra korlátozódik:

a. Czupor Attila István ev. nem felelős a nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért vagy bármely egyéb vonatkozó gondossági kötelezettség enyhe fokú gondatlansággal történő megsértéséért.

b. Czupor Attila István ev. nem felelős a különös, közvetett vagy következményi károkért, a teljesség igénye nélkül ideértve a kieső használatot, az adatvesztést, az elmaradt hasznot, a megtakarítások elvesztését, az elvesztett lehetőséget, a jóhírnév megsértését, valamint a harmadik személyek követeléseiért fennálló felelősséget is (még ha az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről a Czupor Attila István ev.-t tájékoztatták is).

15 Vegyes rendelkezések

15.1 A jelen ÁSZF képezi a Felek között a Portál és a vonatkozó szolgáltatások igénybevételére vonatkozó teljes szerződést, és felülírnak a Felek által ebben a tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli szerződést.

15.2 A Felhasználó eltérő, ellentétes vagy kiegészítő feltételei kizárólag akkor alkalmazhatók a Portál igénybevételére, ha azokat Czupor Attila István ev. írásban, kifejezetten elfogadta.

15.3 Czupor Attila István ev. a Felhasználóhoz négy héttel korábban intézett értesítés mellett jogosult a jelen ÁSZF rendelkezései szerint létrejött szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit egészben vagy részben más szolgáltatóra átruházni. Ugyanakkor ebben az esetben a Felhasználó jogosult a szerződést az írásbeli értesítés kézhezvételének napjától számított négy héten belül írásban felmondani, amely a szerződésnek a Czupor Attila István ev. helyébe lépő szolgáltatóra történő tervezett átruházása időpontjában lép hatályba. Az írásbeli értesítésben kifejezetten tájékoztatjuk a Felhasználót a felmondási jogról. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy mindez nem érinti a Felhasználó felmondási jogát az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozóan.

15.4 Az ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. A felek ilyen esetben minden elvárható intézkedést megtesznek azért, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely célját és hatását tekintve leginkább megfelel az eredeti rendelkezés gazdasági és jogi tartalmának.

15.5 A jelen Általános Szerződési Feltételekre és az abból fakadó minden kérdésre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

15.6 A Felhasználó és Czupor Attila István ev. arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból esetlegesen keletkező jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, békésen, peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén a Felek a jogvitára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

16 Panaszkezelés

Amennyiben a Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érintett szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban jogorvoslatot kíván igénybe venni, úgy az illetékes rendes bíróságon kívül panaszával az alábbi békéltető testülethez is fordulhat: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara- Békéltető testület
Székhelye: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
E-mail cím: kik@skik.hu

17 Kapcsolat

Czupor Attila István ev.
Cím: 8600 Siófok Fő utca 202/b 1/3
E-mail: info@hotelallasok.hu
Adószám: 56753316-1-34

Hatályos: 2022. április 28-tól.